O fundacji

Fundacja   jest  nową organizacją której drogowskazem są motta :
„By kochać i być kochanym „
„To miłość sprawiła że widzisz to co nie widoczne, że rozumiesz to, co niejasne i słyszysz to co nieme „ jak również”
„Jesteście piękni przez swą dobroć , a dobrzy – przez miłość i mądrość”

Celem Fundacji jest działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu na rzecz każdego człowieka od narodzin po seniora w zakresie wspierania rozwoju osobowości, edukacji i reaktywacji zawodowej, profilaktyki zdrowia oraz przedsiębiorczości i promocji aktywności w życiu publicznym.

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw,

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy,

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin

6. Organizowanie imprez kulturalnych,

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na

płeć i ze względu na wiek,

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji “Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego”

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu”

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

19. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.

20. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

21. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

22. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.

23. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

24. Prowadzenie działalności wydawniczej.