O fundacji

RADOMSZCZAŃSKI

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU

 

 

Fundacja   jest  nową organizacją której drogowskazem są motta :
„By kochać i być kochanym „
„To miłość sprawiła że widzisz to co nie widoczne, że rozumiesz to, co niejasne i słyszysz to co nieme „ jak również”
„Jesteście piękni przez swą dobroć , a dobrzy – przez miłość i mądrość”

Fundacja pomaga w realizacji swoich pasji i zainteresowań, robieniu tego wszystkiego na co brakuje nam czasu, odwagi i kreatywności. Dzięki udziałom w różnych projektach, ACE stale poszerza swoje horyzonty. Organizuje liczne warsztaty, wykłady konferencje, oferując bogatą ofertę zajęć dla każdego, począwszy od najmłodszych, poprzez osoby w wieku średnim kończąc na seniorach. Edukacja dla tej organizacji jest niezwykle ważna co w dużej mierze wynika z idei jej założenia: “warto wciąż zdobywać nową wiedzę, ponieważ to nie tylko intelekt, ale i rzeźbienie duszy.”

Fundacja w przeprowadzanych przez siebie projektach zakłada integracje przedstawicieli wszystkich pokoleń miasta i powiatu Radomska  – dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Niżej przedstawione zajęcia są przeznaczone dla mieszkańców miasta Radomska uwzględniając ich podział na wiek mieszkańców: Dla Dzieci (6-12 lat), młodzieży (12-18) i osób dorosłych (18-80) Celem strategicznym zajęć jest podniesienie świadomości kulturalnej, społecznej, artystycznej i dziedzictwa kulturalnego młodych Radomszczan. Innowacyjne i ciekawe formy przedstawiania treści są dopasowane do potrzeb, tempa życia i nauki dzisiejszego społeczeństwa. Program uderza w sztampowe i automatyczne prowadzenie zajęć zastępując je interakcją środowisk, ćwiczeniami, doświadczeniami, badaniem rzeczywistości angażując przy tym maksymalnie dziecko do pracy Konstrukcja zajęć wpływa na motywację do poznawania  otoczenia, rozwija wyobraźnię, kształci umiejętności współpracy z innymi ludźmi, prezentacji owoców swojej pracy.

Działania fundacji

Radomszczański Uniwersytet III Wieku

Uniwersytet Trzeciego Wieku jest organizacją skierowaną głównie do osób powyżej 50 roku życia. Powstał po to, by aktywizować życie seniorów, a także wykorzystać ich potencjał.

Idea UTW

 • Uniwersytet przede wszystkim ma na celu poprawę jakości życia osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu. Realizowane jest to m.in. poprzez poszerzanie ich wiedzy z różnych dziedzin nauki, a zwłaszcza medycyny i profilaktyki zdrowia, kultury oraz sztuki, ekonomii czy nauk społecznych, a także prawnych, seminaria z literatury i filozofii, warsztaty plastyczne, grupy dyskusyjne oraz hobbystyczne. Dzięki swojej innowacyjności daje również możliwość zapoznania się z nową komunikacją społeczną.
 • Uczelnia jest dla nich miejscem spotkań towarzyskich, wspólnych zabaw czy wycieczek.
 • Organizacja propaguje wśród swoich studentów zdrowy tryb życia. Zachęca tym samym do aktywności fizycznej poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych, takich jak: Olimpiada Seniora, Marsze Nordic Walking czy rajdy rowerowe.
 • UTW jest dobrym pomysłem na właściwe spożytkowanie nadmiaru czasu dla osób, które nierzadko potrzebują pretekstu do wyjścia
  z domu.
 • Jednostka, wychodząc naprzeciw słuchaczom, przystosowuje zajęcia kierując się ich zainteresowaniami, ale jednocześnie inspiruje osoby w podeszłym wieku do poszukiwania i odkrywania w sobie nowych pasji czy umiejętności.
 • Dołączyć do radomszczańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku można przez cały rok. Najczęściej są to osoby na emeryturze bądź rencie, które ukończyły 50-ty rok życia. Jednak nie jest to wymóg konieczny.Wśród studentów można spotkać m.in. emerytowanych lekarzy, nauczycieli czy wykładowców akademickich, co wynika głównie z wcześniejszej aktywności takich osób w społeczeństwie. Misją uniwersytetu jest jednak dotarcie
  i aktywizacja tych „pozornie” niezainteresowanych podobną działalnością osób.

  Przed przystąpieniem do zajęć, przeprowadzana jest indywidualna rozmowa,
  w której bierze się pod uwagę osobiste aspiracje i zainteresowania kandydatów.

  Radomszczański Uniwersytet Trzeciego Wieku całkowicie bezpłatnie pozwala na uczestnictwo we wszystkich organizowanych seminariach, wykładach i zajęciach.

   

„TuArtYstyczni “, Artystyczny Art-Misz Masz

 • Warsztaty Taneczne “Tańczyć każdy może”
  Taniec jest sposobem porozumiewania się, dzięki któremu uczestnicy pełniej wykorzystują swoje możliwości, rozwijają swoje talenty, zwiększają swoją samodzielność i zaradność osobistą. Lepiej radzą sobie z emocjami i ze stresem. Warsztaty zwiększają ekspresję i autoekspresję, rozwijają świadomość własnego ciała, zwiększają swoją asertywność, umiejętności społeczne i budują satysfakcjonujące kontakty z innymi osobami, poznając różne możliwości funkcjonowania.
 • Warsztaty rękodzieła oraz warsztaty plastyczne

Warsztaty dla dorosłych i młodzieży. Zajęcia przeznaczone są dla osób, które pragną doskonalić swoje umiejętności manualne, rysunkowe i malarskie.

 • Warsztaty “Spotkania z fotografią” “Łowcy chwili “Architektura Sakralna Radomska

Dzieciecy Uniwersytet – wykłady i warsztaty, które pomagają młodym studentom odkrywać i rozumieć świat. Zajęcia prowadzone są przez naukowców, specjalistów z różnych dziedzin, artystów i przedsiębiorców. Dzieci w wieku 4-13 lat uczestniczą w studiach na Uniwersytecie Dzieci, poznając wiele dziedzin nauki w aktywny i badawczy sposób.
Salon poezji Inaczej – Przedsięwzięcie polega na organizacji miejsca i realizacji spotkań mieszkańców powiatu radomszczańskiego mających najróżniejsze własne pasje i wykonujących te pasje w zaciszu domowym. Podczas spotkań w Salonie poezji każdy pasjonat będzie mógł, w niecodziennej atmosferze podzielić się swoją pasją z innymi osobami oraz zjednoczyć i zintegrować z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.


Ogólnopolska Olimpiada Seniora –
Celem projektu jest popularyzacja zdrowego stylu życia wśród seniorów poprzez działania w zakresie kultury fizycznej i sportu, rekreacji ruchowej, aktywnego wypoczynku i zdrowego odżywiania. Zadanie zakłada realizację różnorodnych form aktywności sportowej w tym systematyczne zajęcia sportowe w różnych dyscyplinach (nording walking, pływanie, gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa dostosowana do wieku seniorów).

W ramach projektu odbywają się również prelekcje tematyczne, m.in. na temat zdrowego odżywiania osób starszych, udzielania pomocy przed medycznej,  zdrowego stylu życia oraz  profilaktyki zdrowotnej. W projekcie przewidziane są: gimnastyka grupowa i indywidualna w sali, gimnastyki ogólnorozwojowe – ćwiczenia odpowiednio dobrane pod potrzeby seniorów.

 

Festiwal przegląd twórczości seniora – Przedmiotem zadania jest realizacja przedsięwzięcia  „Ogólnopolski Festiwal Twórczości Seniorów” pod hasłem „Chodź pomaluj mój świat”. Przedsięwzięcie polega na organizacji przeglądu twórczości artystycznej seniorów z terenu całej Polski. Realizacja festiwalu skupia seniorów mających najróżniejsze własne pasje i wykonujących te pasje w zaciszu domowym czy na spotkaniach organizowanych dla seniorów. Podczas festiwalu  każdy pasjonat – senior  może, w niecodziennej atmosferze, stworzonej przez doświadczonych organizatorów i odpowiedni dobór choreografii, podzielić się swoją pasją z innymi osobami oraz zjednoczyć i zintegrować z ludźmi o podobnych zainteresowaniach


Ogólnopolskie konkursy plastyczne – Fundacja organizuje wciągu roku wiele konkursów plastycznych i artystycznych. Dla dzieci od 3 roku życia do seniora. Między innymi konkursy pt. “Stylowy Anioł” czy “Przegląd widowisk Jasełkowych”.

 

 

 

 

Cele Fundacji są realizowane poprzez:

1. Organizowanie spotkań informacyjnych, edukacyjnych i konsultacyjnych,

2. Organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, kursów, szkoleń i wystaw,

3. Organizowanie konkursów i przyznawanie nagród,

4. Organizowaniu grup wsparcia i pomocy,

5. Stworzenie kulturalno – oświatowego centrum dla kobiet dojrzałych, dzieci i młodzieży czy seniora , rodzin

6. Organizowanie imprez kulturalnych,

7. Współpracę z innymi organizacjami zajmującymi się rozwojem osobistym jak również przeciwdziałaniem dyskryminacji ze względu na

płeć i ze względu na wiek,

8. Promowanie nowych technologii wśród kobiet i organizacji kobiecych,

9. Wspieranie i promowanie przedsiębiorczości,

10. Organizowanie akcji medialnych (kampanii promocyjnych, akcji społecznych) promujących cele Fundacji “Aktywne centrum edukacji uniwersytet otwarty dla każdego”

11. Działalność naukowa, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu”

12. Przyznawanie stypendiów wspierających osoby utalentowane artystycznie.

13. Organizację imprez artystycznych, kulturalnych i społecznych, prowadzenie działalności wydawniczej zgodnej z celami statutowymi Fundacji.

14. Fundowanie i przyznawanie nagród i wyróżnień dla osób i instytucji, których działalność w sposób istotny służy rozwojowi inicjatyw kulturalnych.

15. Organizację konferencji, seminariów, spotkań, warsztatów, konkursów i innych imprez.

16. Działalność na rzecz bezpiecznego, atrakcyjnego i aktywnego organizowania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz rozwoju ich zainteresowań i uzdolnień.

17. Działalność na rzecz dzieci specjalnej troski i osób niepełnosprawnych, umożliwiająca im aktywny udział w życiu społecznym, bezpośredni kontakt z kulturą i sztuką oraz wszelkimi dostępnymi formami spędzania czasu wolnego.

18. Powoływanie i organizację pracy jednostek służących realizacji celów statutowych Fundacji.

19. Współpracę z organizacjami, instytucjami i osobami prowadzącymi działalność zgodną z celami Fundacji.

20. Inicjowanie i organizowanie akcji mających na celu zebranie środków finansowych na rzecz Fundacji, takich jak wystawy, pokazy, odczyty, aukcje i inne.

21. Świadczenie pomocy organizacyjnej osobom i jednostkom podejmującym i prowadzącym działalność zbieżną z celami Fundacji.

22. Skupianie wokół celów Fundacji osób i instytucji wspierających działania Fundacji.

23. Inicjowanie innych form działalności służących celom Fundacji.

24. Prowadzenie działalności wydawniczej.